Virtuaalivinkit ihmislähtöiseen työhön verkossa

Tämä aika laittaa meidät miettimään monella eri tavalla toimia, joilla voimme tehdä yhdessä töitä, vaikka emme voikaan tavata. Monella työpaikalla on etäkokoustamiseen ja yhdessä työn tekemiseen tarkoitettuja välineitä, joita voimme nyt käyttää hyödyksi.

Eräästä työpajasta. Työpajassa työstimme ilmiökanvaksia Sitran ilmiölähtöisen työkalupakin https://www.sitra.fi/julkaisut/ilmiolahtoisen-suunnittelun-tyokalupakki/ pohjalta. Työkalupakki ei ole vielä verkossa, mutta kanvaksien pohjalta voi silti työskennellä jollakin alla kerrotuista yhteisen työn verkkotyökaluilla.

Luottamuksen rakentamista

Kaikkein tärkein on asenne, joka synnyttää yhteistä luottamusta: uskallus kokeilla. Voimme toimia yhdessä uusilla tavoilla, tukea toisiamme ja löytää tiet eteenpäin.

Yhdessä työn tekeminen ja ne asiat, joita yhdessä pohdimme, ovat tärkeitä. Esimerkiksi omalla työpaikallani Helsingin seurakunnissa pohditaan, miten voimme tukea helsinkiläisiä tämän kriisin aikana. On tärkeä voida toteuttaa tällaista mietintää niin, että emme vaaranna ketään – emme toimillamme miettiessämme toimintatapoja, emmekä niitä toteuttaessamme.

Työskentelyvinkit jakoon

Monet palvelumuotoilijat ja fasilitoijat miettivät nyt yhdessä ja jakavat työskentelykeinoja, joilla työpajoja voidaan toteuttaa virtuaalisesti, netin välityksellä. Facebookista löydät useamman suomen- ja englanninkielisen yhteisön, jossa asiaa parhaillaan pohditaan ja joiden keskusteluista saat hyviä ideoita kokeiltavaksi. Tässä vinkkejä näistä yhteisöistä:

Etätyöskentelyyn ja työpajamenetelmien käyttöön on kerätty kattavia ohjeistuksia ja listoja sopivista työkaluista ja niiden ohjeista, täältä muutamat viimeisimmistä hyvistä koonneista. *lisäys* mukana uusi linkki lisätty, listaus International Association for Facilitatorsilta:

Monet muotoilupelit toimivat joko valmiiksi verkossa tai niitä voi soveltaa verkkokäyttöön. Yhdessä täytettävän kanvaksen kuvan voi yksinkertaisesti kuvata yhteisen työskentelyn pohjaksi verkkoon, jos työkalua ei ole vielä sovitettu verkkoon. Toisaalta myös monet toimijat tarjoavat juuri nyt ilmaisia kokeilujaksoja menetelmiinsä, näin esimerkiksi Topaasia-muotoilupeli.

Vinkkejä työpajatoteutukseen

Työpajatoteutuksen fasilitointi verkossa pitää sisällään samoja asioita kuin kohtaamistilanteessa. On tärkeä pitää huolta siitä, että erilaiset osallistujat pääsevät mukaan työskentelyyn, työpajan henki säilyy hyvänä ja siinä on erilaisia vaiheita, jotka pitävät mielenkiintoa yllä. Virtuaalityöpajoissa on erityisen tärkeä pitää osallistujat mukana, huolehtia, että kaikki kuulevat ja pystyvät teknisesti käyttämään käytössä olevaa välineistöä. Fasilitoijan tehtävänä on tällaisessakin menetelmässä tärkeä pitää huolta ajan kulusta. Työpajan osallistujien energia on tärkeä suunnata tekemiseen eikä tekniikan tai ajankulun pohtimiseen.

Virtuaalityöpajassa sovittavia asioita ovat mm.

  • puheenvuorojen pyytämisen tavat — usein chatti toimii hyvin virtuaalikokouksen ohessa
  • pidetäänkö mikit ja video auki vai kiinni työpajan aikana
  • keneltä ja miten saa teknistä apua työpajan aikana
  • miten pidetään huolta, että hiljaisemmatkin pääsevät mukaan — tässä fasilitoijan keinovalikoima kattaa esimerkiksi me — we — us-tekniikan myös etänä: välillä omaa työskentelyä, välillä parityötä ja välillä yhteistä keskustelua.

Fasilitointivinkit kohtaamisista ovat usein siirrettävissä verkkotyöskentelyyn, tarvitaan vain mielikuvitusta ja rohkeutta soveltaa! Fasilitointivinkkejä löydät aiemmasta blogistani.

Yksinkertainen esimerkki työpajasta Teamsissa

Tässä erään virtuaalityöpajan toteutus. Työyhteisössä on käytössä Teams-sovellus ja koska se on työyhteisössä vielä uusi, halutaan pitäytyä sen tarjoamissa välineissä.

  1. Työpajaan tehdään Teams-kokouskutsu, jota jaetaan sekä suoraan eri henkilöille että asiaa koskevalla kanavalla.
  2. Työpajaan valmistaudutaan keräämällä yhteen kysymykset, joita siinä käsitellään.
  3. Työpaja aikataulutetaan etukäteen niin, että sekä alussa että lopussa on lyhyet esittelyt Teams-kokouksessa. Näissä käytetään jaettuja dokumentteja.
  4. Työpaja toteutetaan samanaikaisina Teams-keskusteluina useammassa samanaikaisessa Teams-kokouksessa, joilla kuillakin on alkuperäiseen Teams-kokoukseen osallistuva fasilitoija. Tämä on mahdollista, koska Teamsissa sama henkilö voi ylläpitää samaan aikaan neljää Teams-kokousta. Muistiinpanot kerätään Teams-kokouksen chattiin.
  5. Lopuksi keräännytään yhteen alkuperäiseen Teams-kokoukseen ja sovitaan toimenpiteet.

Pidetään huolta toisistamme: virtuaalikahvit?

Vaikka emme voi tavata, on tärkeä muistaa erilaiset tavat, joilla tuemme toisiamme. Jaksamme tukea muita, kun pidämme itsestämme huolta.

Miten olisi virtuaalikahvit eli tuttuun kahviaikaan virtuaalikokous, kahvikuppi eteen ja keskustelemaan päivästä ja kuulumisista?

Mitä muita vinkkejä ja ideoita sinulla on etätyöhön ja virtuaalifasilitointiin? Kirjaa kommentteihin!

Päivitän yllä olevia listoja tarpeen mukaan lisävinkeillä tulevina päivinä.

Eeva Salonen on kirkollinen kehittäjä, innostuja ja innostaja. Eeva työskentelee projektipäällikkönä Helsingin seurakuntien yhteisessä seurakuntatyössä erilaisten kehittämiskysymysten parissa.

Eevalla on yli 15 vuoden kokemus kirkollisista kehittämistehtävistä, markkinoinnista ja tapahtumatuotannosta.

Eeva: Linkedin, Twitter

--

--

Kehittämisen ammattilainen. Erityisalana kirkko ja kaupunkilaiset. Osallisuutta kehittäjänä & kokijana: vapaaehtoistoimija tapahtumissa, verkostoissa, mentorina

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Eeva Salonen

Eeva Salonen

57 Followers

Kehittämisen ammattilainen. Erityisalana kirkko ja kaupunkilaiset. Osallisuutta kehittäjänä & kokijana: vapaaehtoistoimija tapahtumissa, verkostoissa, mentorina